»Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«

V mesecu avgustu smo se v našem vrtcu prijavili na javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021«, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in sicer za obdobje od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021. Na razpisu smo bili uspešni in s 1. 11. 2020 smo v sklopu A »Pomočnik vzgojitelja začetnik«, zaposlili Ines Mlinar. Po izteku pogodbe pa bo z našim zavodom sklenila novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 30. 4 .2021.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Povezava na stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Razpis upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade, ki ga je sprejela Vlada RS, in predstavlja poseben ukrep na trgu dela, ki je prilagojen ciljnim skupinam na področju vzgoje in izobraževanja.

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport je dne 28. 2. 2020 sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021, št. 303-20/2020/3. Na podlagi te metodologije standardni obseg stroškov na enoto na operaciji predstavlja strošek dela pomočnika vzgojitelja začetnika, zaposlenega s polnim delovnim časom, na mesečni ravni. Vrednost standardnega obsega stroškov na enoto na mesečni ravni je 1.610,00 EUR za pomočnika vzgojitelja začetnika. Za uvajalno obdobje 5 mesecev bodo sofinancirani upravičeni stroški za pomočnika vzgojitelja začetnika skupaj največ v višini 8.050,00 EUR.

V skladu z zahtevami razpisa bo moral pomočnik vzgojitelja začetnik voditi mesečno poročilo, ki ga bo zavod, preko elektronskega poročanja, posredoval ministrstvu.

Delo v projektu bo potekalo po predhodno pripravljenem programu. Ta vsebuje sistematično načrtovane ter jasno opredeljene aktivnosti usposabljanja in cilje teh aktivnosti. Izvajanje programa pomeni obogatitev okolja za varovance, hkrati pa daje mladim vzgojiteljem možnost, da se v praktičnih pogojih pripravijo na strokovni izpit, pridobijo izkušnje, veščine in spretnosti za izvajanje vzgojno varstvenega dela.